Wykorzystanie nawigacji inercjalnej i satelitarnej do estymacji kąta natarcia

pol Article in Polish DOI:

Stanisław Popowski , send Witold Dąbrowski Instytut Lotnictwa

Download Article

Streszczenie

W referacie przedstawiono problemy związane z estymację kąta natarcia na obiektach latających. Szczegółowo zaprezentowano metody estymacji kąta natarcia, które wykorzystują pomiary składowych prędkości liniowych obiektu w układzie związanym z ziemią oraz kąty orientacji obiektu. Oba te pomiary są dostępne w systemie nawigacji inercjalnej, a jeden z nich, pomiar prędkości, w systemie nawigacji satelitarnej. Przedstawiono koncepcję wykorzystania nawigacji inercjalnej i satelitarnej do estymacji kąta natarcia. Praktyczne porównanie takiej metody z pomiarem skrzydełkowym czujnikiem kąta natarcia dokonano na samolocie Iryda. Przedstawiono również propozycje rozwinięcia tych metod.

Słowa kluczowe

kąt natarcia, nawigacja inercjalna, nawigacja satelitarna, parametry lotu

Application of inertial and sattelite navigation for angle of attack estimation

Abstract

The paper presents problems of angle of attack estimation on flying object board. There are in detail presented angle of attack estimation methods which are applying measurements of linear velocities components of object at the Earth coordinates and attitude angles of object. Both of these measurements are inertial navigation system origin, and one of them, velocity measurement, is satellite navigation system origin. Idea of use making of inertial and satellite navigation for angle of attack estimation is depicted. The in practice comparison of this method to pivoted van method has been conducted on aircraft Iryda board. The development proposals of these methods are presented, too.

Keywords

angle of attack, flight parameters, inertial navigation, satellite navigation

Bibliography

  1. Zeis Joseph E., Lambert Heather H., Calico Robert A., Gleason Daniel, Angle of attack estimation using an inertial reference platform. „AIAA Atmos. Flight Mech. Conf., Minneapolis, Minn., 1988. Collect. Techn. Pap.” Washington, D.C., 1988, 180-190.
  2. Patent US 6,272,370 B1 “METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATION AND CORRECTION OF ANGLE-OF-ATTACK AND SIDESLIP ANGLE FROM ACCELERATION MEASUREMENTS” Aug. 14, 2001.
  3. Polska Norma PN-83/L-01010.01 Mechanika lotu samolotów i szybowców, Terminologia, Układy współrzędnych i kąty.
  4. IRYDA 22 M 93 Demonstrator. Flight Test results with SAGEM Navigation and attack system. NTA 16/48-013 Rev.1. SAGEM September 1994.
  5. John Perry, Achmed Mohammed, Baron Johnson, Rick Lind, „Estimation Angle of attack and sideslip under high dynamics on small UAVs”, ION GNSS 21st International Technical Meeting of the Satellite Division, 16-19, September 2008, Savannah, GA.