Nowoczesne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa instalacji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne

pol Article in Polish DOI:

Wojciech J. Klimasara , send Jacek Zieliński , Marcin Słowikowski , Zbigniew Pilat Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Artykuł przedstawia nowe podejście do tematyki tworzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych, stosowania europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz stosowanie systemów zapewnienia jakości (European Quality Assurance Reference Framework/European Quality Assurance in Vocational Education and Training) EQARF/EQAVET.

Słowa kluczowe

BHP, e-learning, ECVET, EQARF, EQAVET

Modern trainings in field of safety in automatized and robotized installations using advanced information technology solutions

Abstract

This article shows new approach to design of OHS training materials witch utilization dedicated ICT solutions, application of European Credit Transfer System for Vocational Education and Training – ECVET and European Quality Assurance Reference Framework/European quality assurance in vocational education and training) EQARF/EQAVET.

Keywords

e-learning, ECVET, EQARF, EQAVET, OHS

Bibliography

 1. ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2009/C 155/01.
 2. ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2009/C 155/02.
 3. Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010. Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2002.
 4. Klimasara W.J.: ASMAS: The European vocational safety training courses supported by the e-learning technology for the SMEs with automated systems, referat wygłoszony na XXV Międzynarodowym Sympozjum Wykładowców Ergonomii. Rydzyna 2009.
 5. [www.safesme.eu] - strona projektu SafeSME.
 6. Pilat Z., Goszczyński T., Klimasara W., Słowikowski M., Zieliński J.: Use of the ICT in vocational training in the area of industrial robotics and automation, 7th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2011), 7-9 July 2011, Kowno, Litwa.
 7. [www.asmas.com.pl] - strona projektu ASMAS.
 8. Wypadki przy pracy w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 9. [http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning] - strona prawodawstwa dot. programu Uczenie się przez całe życie.
 10. [www.ecvet-team.eu/en] - strona europejskiej sieci ECVT.
 11. [www.llp.org.pl/] - polska strona programu Uczenie się przez całe życie.