Błędy w projektowaniu komputerowym oświetlenia pośredniego

pol Article in Polish DOI:

send Andrzej Pawlak *, Krzysztof Zaremba ** * Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa ** Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Download Article

Streszczenie

W artykule omówiono problemy, z jakimi zmagają się projektanci oświetlenia pośredniego. Podczas prób symulacji instalacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem komputerowych programów oświetleniowych zauważono znaczne rozbieżności w otrzymywanych wynikach. Analiza wyników wykazała ograniczoną przydatność programów oświetleniowych do wykonywania obliczeń instalacji oświetlenia pośredniego.

Słowa kluczowe

błędy obliczeniowe, oświetlenie pośrednie, programy oświetleniowe

Accuracy of indirect lighting simulation with the use of lighting design software

Abstract

Indirect lighting in which the observer sees no directly light sources, is attractive both in terms of lighting and aesthetics. The problem is the low efficiency of this type of lighting. During the simulation tests of indirect lighting installations with the use of lighting programs significant differences were noted in the results. Analysis of results showed the limited usefulness of these programs to perform calculations of lighting indirect lighting installations.

Keywords

calculation errors, indirect lighting, lighting programs

Bibliography

  1. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
  2. Pawlak A., Zaremba K., Reflector luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting, “Appl. Opt.”, 47 (2008), nr 3, 467-473.