Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora elektroenergetycznego

pol Article in Polish DOI:

send Waldemar Skomudek *, Mariusz Swora ** * Katedra Zarządzania Projektami, Politechnika Opolska ** Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Jagielloński

Download Article

Streszczenie

Inteligentna sieć stała się niekwestionowanym kierunkiem rozwoju sieci elektroenergetycznych na całym świecie. Kraje rozwinięte i rozwijające się postrzegają technologię inteligentnych sieci elektroenergetycznych jako najskuteczniejszą drogę do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, do zapewnienia bezpiecznego przesyłu i rozdziału tej energii oraz do zintegrowania źródeł odnawialnych. W procesie tych zmian mamy do czynienia z nowym zjawiskiem polegającym na przejściu od pasywnych do aktywnych transakcji na rynku energii elektrycznej. Dotychczasowy odbiorca energii elektrycznej ma aplikować do roli aktywnego konsumenta (prosumenta), czyli konsumenta zaangażowanego także w jej wytwarzanie. System ma temu odbiorcy zapewniać również możliwość generowania oszczędności poprzez uczestnictwo w programach zarządzania popytem. A zatem, rozwój sieci inteligentnych to działanie w kierunku poprawy świadomości użytkowania energii i dostrzegania korzyści technicznych i handlowych po stronie podsektora elektroenergetycznego, jak i dzisiejszego odbiorcy. Jednak skuteczność tego działania w dużym stopniu jest uzależniona od narzędzi legislacyjnych i przyjętego systemu regulacji.

Słowa kluczowe

energetyka rozproszona, integracja OZE, inteligentna sieć, prosument

The impact of the smard grid of the regulatory system in electricity sub-sector

Abstract

Intelligent network has become the undisputed direction of development of power grids around the world. Developed countries and developing smart grid technology perceive power as the most effective way to reduce energy consumption, to ensure the safe transmission and distribution of power and for the integration of renewable energy sources. In the process of these changes, we are dealing with a new phenomenon where the transition from passive to active transactions in the electricity market. The previous recipient, but rather a consumer of electricity applies to the role of the prosumer, the consumer also involved in its production. Therefore, the development of smart grids is working towards increasing awareness of energy use and recognize the benefits to commercial and industrial electricity sub-sector side, and today's customers. However, its effectiveness is largely dependent on the tools adopted legislative and regulatory system.

Keywords

energy dissipated, integration of renewable energy sources, prosumer, smart grid

Bibliography

 1. Kearney A.T., HANs within Smart Grids, GEF Energy Efficiency Project TF No. 054104, Warszawa 2012. 
 2. Popczyk J., Energetyka rozproszona, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa 2011. 
 3. Power Vision 2050. Scenarios “Conservative” and “Progressive”, EUREL Task Force 2011. 
 4. Skomudek W., Wasiluk-Hassa M., The Implementation of Intelligence to Transmission Network Grid in Poland: Smart Grid Building Process, Poland-USA RoundTable Conference, Washington D.C., USA 2010. 
 5. Skomudek W., Smart Grids building in Poland, PolSCA Meeting “Smart Energy Networks”, Brussels, 5th May 2011. 
 6. Skomudek W., Inteligentne sieci a finansowanie inwestycji sieciowych, EuroPOWER, XIV Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Warszawa, 21-22 września 2011 r. 
 7. Malko J., Smart Grid jako instrument polityki gospodarczej, „Rynek Energii” 2/2011. 
 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 Nr 54, poz. 348 ze zm.). 
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.). 
 10. Projekty prawa energetyczne, prawa gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii dostępnych w BIP Ministerstwa Gospodarki - aktualny na dzień 28.05.2012 r. 
 11. Swora M., Intelligent grid unfinished regulation in the third EU energy package, “Journal of Energy and Natural Resources Law”, vol. 28(4) 2010. 
 12. Swora M., Metering Information Operator - an independent market actor, [w:] Zajdler R., EU Energy Law: Constraints with the Implementation of the Third Liberalisation Package, Cambridge 2012, 152. 
 13. Rasolomampionona D.D., Robak S., Chmurski P., Tomasik G., Przegląd istniejących mechanizmów DSR stosowanych na rynkach energii elektrycznej, „Rynek Energii”, 4/2010. 
 14. Czyżewski R., Wrocławski M., Koncepcja funkcjonowania sieci dystrybucyjnych, opartych na lokalnych obszarach bilansowania, czynnikiem wspierającym rozwój generacji rozproszonej i poprawę efektywności energetycznej, Biuletyn URE 1(79)2012, s. 41.