Estimation of wind parameters on flying objects

eng Article in English DOI:

send Witold Dąbrowski , Stanisław Popowski Institute of Aviation, Warsaw, Poland

Download Article

Abstract

The article presents proposal of wind parameters measurement and estimation on any flying object board. This system uses three sources of information: heading measurement (heading system or attitude heading reference system, AHRS), measurement of speed relative to air (pressure speedometer), estimation of track over Ground and route speed by means of GPS receiver. Verification of the presented solution was carried out based on oa-line calculations using data logged on-board of PLZ M-20 Mewa airplane as well as on the results of error analysis.

Keywords

airspeed, estimation, heading, measurement, route speed, track over Ground, wind speed and direction

Estymacja parametrów wiatru na obiektach latających

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję pomiaru i estymacji parametrów wiatru na dowolnym obiekcie latającym. W systemie tym wykorzystano trzy źródła informacji: pomiar kursu (układ kursowy lub układ odniesienia pionu i kierunku AHRS), pomiar prędkości względem powietrza (prędkościomierz ciśnieniowy) oraz pomiar kąta drogi i prędkości podróżnej za pomocą odbiornika GPS. Weryfikacja podanego rozwiązania została przeprowadzona w oparciu o wykonane w trybie off-line obliczenia na podstawie danych z lotu samolotu PZL M-20 Mewa oraz na podstawie przeprowadzonej analizy błędów.

Słowa kluczowe

estymacja, kąt drogi, kurs, pomiary, prędkość i kierunek wiatru, prędkość podróżna, prędkość względem powietrza

Bibliography

  1. Dąbrowski W., Popowski S., System do pomiaru i rejestracji wybranych parametrów pilotażowonawigacyjnych wiatrakowca, „Prace Instytutu Lotnictwa” 219/2011.
  2. Kayton M., Fried W. R., Avionics Navigation Systems, John Wiley and Sons, Inc., 1997.
  3. Pallett E. H. J., Aircraft instruments and integrated systems, Pearson, 1992.
  4. Popowski S., Problem pomiaru małych prędkości ruchu obiektu względem powietrza, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2/2009.