Ograniczanie błędów nawigacji dla odwiertów kierunkowych i rurociągów podziemnych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_206/75

send Witold Dąbrowski , Stanisław Popowski Instytut Lotnictwa, Warszawa

Download Article

Streszczenie

Znajomość trajektorii odwiertu jest niezbędna do prawidłowego sterowania wiertłem, gwarantującego osiągnięcie założonego przebiegu odwiertu. Również w przypadku rurociągów do przesyłania paliw – ich przebieg powinien być monitorowany. Zadania te mogą być zrealizowane dzięki zastosowaniu metody zmniejszania błędów układów nawigacji zliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo ustalonych warunków początkowych nawigacji.

Słowa kluczowe

błędy nawigacji, nawigacja, nawigacja inercjalna, nawigacja zliczeniowa

Methods of errors limitation of navigation for directional drilling and underground pipelines

Abstract

Knowledge of the trajectory of the borehole is necessary in order to allow for the control of the drill so as to achieve the established process bore. Similarly, in the case of pipelines for transferring fuels, they should be monitored. This is possible thanks to the use of methods of reducing errors in dead reckoning navigation systems with special taking into account of proper set of the initial conditions of navigation.

Keywords

dead reckoning, inertial navigation, navigation, navigation errors

Bibliography

  1. Collinson R.P.G., Introduction to Avionics, Chapman & Hall, 1996. DOI: 10.1007/978-94-011-0007-6
  2. Kayton M., Fried W.R., Avionics Navigation Systems, John Wiley and Sons, 1997. DOI: 10.1002/9780470172704
  3. Merhav S., Aerospace Sensor Systems and Applications, Springer–Verlag, 1996.
  4. Szymanowski J., Grzelak J., Popowski S., Static Initial Azimuth Update Method in Land Navigation Systems, “Annual of Navigation”, no. 6, 2003, 91–101.
  5. Szymanowski J., Grzelak J., Popowski S., Dynamic Initial Settings Update Method in Inertial Navigation Systems, “Annual of Navigation”, no. 8, 2004, 45–56.