Pewne podejście do integracji informacyjnej przygotowania i realizacji produkcji

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_206/63

send Jerzy Zając , Adam Kmiecik Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Download Article

Streszczenie

W pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesów przygotowania i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis wielowariantowych procesów wytwarzania. Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które umożliwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania. Systemy takie odpowiadają współczesnym wyzwaniom ukierunkowanym na indywidualizację wytwarzanych produktów.

Słowa kluczowe

informacja, integracja, system wytwarzania, XML

An approach to information integration of production preparation and production execution

Abstract

The article relates to process of information integration for preparation and execution of production. A hierarchical description of alternative manufacturing processes using XML is proposed. This concept presents open and scalable solution resulting from construction of applied data format. This makes it suitable for direct use in distributed, multi-agent manufacturing control systems that allow the construction of reconfigurable manufacturing systems. These systems meet today’s challenges focused on the individualization of manufactured products.

Keywords

information, integration, manufacturing, XML

Bibliography

  1. Chwajoł G., Rozproszone sterowanie systemami wytwarzania z wykorzystaniem technologii internetowych, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
  2. Duda J., Wspomagane komputerowo generowanie procesu obróbki w technologii mechanicznej, Kraków 2003.
  3. Feld M., Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn, Podręczniki akademickie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
  4. Hoda A., El Maraghy, Changeable and Reconfigurable Manufacturing Systems, Springer Series in Advanced Manufacturing 2009.
  5. Kmiecik A., Zając J., Integracja operacji technologicznych i transportowych w rekonfigurowalnych systemach wytwarzania. „Technika Transportu Szynowego”, Vol. 9/2012, 2545–2552.
  6. Koren Y., Heisel U., Jovane F., Moriwaki T., Pritschow G., Ulsoy.G., Van Brussel H., Reconfigurable Manufacturing Systems. Annals of the CIRP, Vol. 48/2, 1999, 520–527.
  7. Zając J., Rozproszone sterowanie zautomatyzowanymi systemami wytwarzania, Seria Mechanika. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Monografia Kraków, 2003.