Zrównywanie wartości miar cech obiektów technicznych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_206/80

send Piotr Bielawski Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn, Akademia Morska w Szczecinie

Download Article

Streszczenie

Scharakteryzowano przedsiębiorstwo działające w społecznej gospodarce rynkowej, wymieniono cechy przedsiębiorstwa i przedstawiono fazy życia obiektów technicznych. Dokonano dekompozycji majątku przedsiębiorstwa i wyszczególniono pojęcia: system produkcyjny, obiekty techniczne, obiekty systemów technicznych. Poruszono problem cech i struktury cech systemu produkcyjnego. Wskazano na wpływ potencjału eksploatacyjnego na inne cechy systemu produkcyjnego. Wskazano na związki między cechami systemu produkcyjnego i cechami przedsiębiorstwa. Przedstawiono relacje między jakością przedsiębiorstwa, jakością systemu produkcyjnego i jakością wyrobu. Wprowadzono pojęcie wartości rzeczywistej i wartości pożądanej miary danej cechy. Wykazano konieczność zrównywania wartości rzeczywistych miar cech systemu produkcyjnego z pożądanymi wartościami miar cech systemu produkcyjnego. Przedstawiono algorytmy zrównywania wartości miar cech na poziomie systemów technicznych, obiektów systemów technicznych, zespołów funkcjonalnych obiektów i elementów obiektów. Opisano metody i środki wyrównywania wartości miar cech. Każdemu poziomowi przypisano sposób realizacji zrównywania wartości miar cech. Poruszono problem identyfikacji cech na każdym poziomie dekompozycji systemu produkcyjnego. Wskazano na rolę obsługiwania w zrównywaniu wartości cech systemu produkcyjnego. Scharakteryzowano metodykę identyfikacji obiektów stosowaną w obsługiwaniu. Opisano rolę „asset management” w zrównywaniu wartości miar cech systemu produkcyjnego. Uzasadniono potrzebę tworzenia kompletnego i spójnego systemu miar cech od poziomu przedsiębiorstwa do poziomu elementu obiektu systemu technicznego. Zaznaczono, że istotą takiego systemu powinna być możliwość wyznaczania wartości miar cech jednego poziomu dekompozycji na podstawie wartości miar cech sąsiedniego poziomu dekompozycji systemu.

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo, system techniczny, zarządzanie majątkiem

Equalization of technical objects features values

Abstract

The enterprise operating in the social market economy is characterized, the features of enterprise has been listed and life phases of technical objects been presented. The assets of the enterprise are decomposed and following concepts are specified: production system, technical object, objects of technical systems. The problem of features and features structure of the production system is touched. The operating potential influence on other features of the production system is pointed out. The relationship between the features of the production system and the features of the enterprise is pointed out. It is the concept of real value und required value of given feature introduced. It has been shown the need to equalize the values of the real and required measures of the features of production system. The algorithms to equalize the measure at the level of technical systems, technical system objects, object functional units and parts of objects are presented. Described are methods and means of equalizing the measures values of features. To each level is assigned a manner of the implementation of value feature equalization. The problem of feature identification of each level of decomposition of the production system is touched. The role of maintenance in equalizing the features measures values of the production system is indicated. The methodology to objects identity used in the maintenance is characterized. The role of asset management in equalizing of features measures values of production system is described. The need to create a complete and coherent system of features from enterprise level to the level of an object element of the technical system is justified. It was noted that the essence of such a system should be able to designate the features values of one level of decomposition on the bases of features values of the adjacent level of decomposition system.

Keywords

asset management, maintenance, technical system

Bibliography

 1. PN-EN ISO 9000:2001. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 2. Bielawski P., Możliwość optymalizacji obsługiwania maszyn okrętowych, Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie 68/2003, 57–87.
 3. Szymula M., Rola kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Problemy Jakości” Październik, 2005, 40–41.
 4. Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Kiel T., Grundlagen der Instandhaltung, Technische Universität, Dresden 2000.
 6. Foltys J., Piksa B., Jakość w procesie globalizacji, „Problemy Jakości” Lipiec, 2005, 35–39.
 7. PN-EN 13306: 20006. Terminologia dotycząca obsługiwania
 8. Smalko Z., Wybrane cechy użytkowe układu człowiek–maszyna, IV Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów” DIAG’ 2006, Ustroń 17–20 października 2006, CD.
 9. PN-93 / N-50191. Niezawodność; jakość usługi.
 10. PN-80/N-04000. Niezawodność w technice. Terminologia.
 11. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Bielawski P., Model zarządzania obsługiwaniem maszyn okrętowych systemów napędowych, „Diagnostyka” 1(41)/2007, 85–90.
 13. Brumby L., Ein Paradigmenwechsel, „Instandhaltung” 6/2012 (Markt 2012/2013), 26–29.
 14. Downarowicz O., Geneza i współczesność zarządzania zasobami techniki, „Inżynieria Morska i Geotechnika” 6/1999, 319–325.
 15. Stapel M., Clemens Ch., Losigket J., Was ist Asset Management, „Instandhaltung“ Markt 2012/2013, 34–35.