Wielotorowy system faksowania

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_215/77

send Marian Wrzesień , Piotr Ryszawa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule zaprezentowano – wdrożony i udostępniony użytkownikom – system faksowania bazujący na zminiaturyzowanych faks-modemach USB (modemy F-M). W przyjętym podejściu wektor modemów USB zastępuje rozwiązania tradycyjne, bazujące na rozproszonych, wielkogabarytowych, autonomicznych maszynach faksowych, których rozmiary istotnie utrudniają zbudowanie kilkudziesięcioliniowego systemu faksowego w środowisku PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) – niezbędnego dla właściwego funkcjonowania dużej firmy biznesowej. Omówiono sposób reprezentowania klasy urządzeń komunikacyjnych CDC (ang. Communications Device Class) w hoście udostępniającym komunikację USB. Przeanalizowano przyjęty w hostach USB abstrakcyjny model sterowania ACM (ang. Abstract Control Model). Omówiono metodę jednoznacznego odwzorowania linii telefonicznych na – losowo aktywujące się w czasie startu serwera faksowego – modemy F-M oraz mechanizm przypisywania praw do określonych faks modemów. Przedstawiono sposób komunikowania się użytkownika z systemem faksowym za pomocą lokalnego PC z wykorzystaniem klienta Winprint HylaFAX Reloaded.

Słowa kluczowe

faks-modem USB, klasa urządzeń komunikacyjnych CDC, serwer faksowy

Multiline Faxing System

Abstract

Presented – implemented and made available to users – vector faxing system based on USB modems (modems FM). In this approach, USB modems successfully replace solutions based on large-scale, stand-alone fax machines, the size of which significantly hamper the construction of tens-line fax system environment PSTN (Public Switched Telephone Network) – necessary for the proper functioning of a large company business. Discusses representing of the Communications Device Class CDC on the host that supports USB. Analyzed adopted – for the USB host – abstract control model ACM. Outlines a method for exact representation of telephone lines while random activation of the fax modems when the fax server starts, and the mechanism for assigning user access rights to designated fax modems. The user communicates with the fax system with use of client Winprint HylaFax Reloaded.

Keywords

communications equipment, fax modem, fax server

Bibliography

  1. Amardeep Gupta, Communication Device Class (CDC) Host2009, Microchip Technology Inc., 2009, http://www.microchip.com.
  2. Teamwork, Universal Serial Bus Class Definitions for Communication Devices, Version Atmel Corp., AT91 USB, January 19, 1999.
  3. Teamwork, Serial Asynchronous Automatic Dialing and Control, ANSI/TIA-602, http://www.eia.org.
  4. Teamwork, Universal Serial Bus Specification, version 1.0 and version 1., http://www.usb.org.
  5. Teamwork, Universal Serial Bus Common Class Specification, version 1.0., http://www.usb.org.
  6. Jajszczyk A., Wstęp do telekomutacji, WNT, Warszawa 2008.
  7. Dziczkowska M., Dziczkowski L., Obsługa i budowa modemu, Helion, Warszawa 1997.
  8. Kula S., Systemy teletransmisyjne, WKŁ, Warszawa 2006.
  9. Praca zespołowa, Vademecum Teleinformatyka cz. I, IDG, Warszawa 1999.