Analiza właściwości regulacji rozmytej dwurotorowego systemu aerodynamicznego

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_216/13

send Piotr Woźnica Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki

Download Article

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę właściwości układu regulacji rozmytej dla dwurotorowego systemu aerodynamicznego jako obiektu wielowymiarowego i nieliniowego z opóźnieniem. Przedstawiono syntezę regulatora rozmytego o strukturze Takagi-Sugeno. Omówiono zagadnienie badania stabilności i jakości regulacji. Do badania stabilności wykorzystano kryterium kołowe, a do oceny jakości regulacji przyjęto kryterium błędu średniokwadratowego. Przeprowadzono badania symulacyjne testowe zaprojektowanego układu obejmujące wpływ opóźnienia i parametrów regulatora na stabilność i jakość regulacji. Wyznaczono zależność kryterium jakości regulacji od współczynnika korekcyjnego.

Słowa kluczowe

dwurotorowy, kryterium kołowe, regulacja rozmyta, stabilność, system aerodynamiczny

Analysis of Fuzzy Control Properties of Two-rotor Aerodynamic System

Abstract

The paper deals with an analysis of the properties of fuzzy control system for two-rotors aerodynamic system as a multidimensional nonlinear plant with delay. The paper presents a synthesis of the fuzzy controller with Takagi-Sugeno structure. The issue of stability studies and the performance was discussed. To study the stability criterion used loaders, and to assess the quality of regulations adopted mean square error criterion. Set quality criteria regulating the relationship of the correction factor. The quality criteria regulating the relationship of the correction factor were set.

Keywords

aerodynamic system, circle criterion, fuzzy control, stability, two-rotor

Bibliography

 1. INTECO Ltd., Two Rotor Aero-dynamical System. User’s manual, Kraków 2010.
 2. Czemplik A., Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 3. Laboratorium teorii sterowania i podstaw automatyki, pod redakcją Mariana Błachuty, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
 4. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1999.
 5. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 6. Halawa J., Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 7. Gorczyca P., Rosół M., Turnau A., Marchewka D., Kołek K., Model and identification of aerodynamic one rotor system, „Modelowanie inżynierskie”, nr 49, 12–17, 2013.
 8. Harlanova E., Yordanova S., Ivanov Z., Dimitrov L., Multivariable Fuzzy Logic Control of Aerodynamic Plant, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems (Vol. II), 365–370, 2009.
 9. Woźnica P., Problemy sterowania rozmytego wybranym obiektem nieliniowym na przykładzie dwurotorowego systemu aerodynamicznego – wybrane zagadnienia, Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Opolska, Opole 2013.
 10. Kaczorek T., Teoria układów regulacji automatycznej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977. 
 11. Kudrewicz J., Częstotliwościowe metody w teorii nieliniowych układów dynamicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
 12. Woźnica P., Modelowanie dwurotorowego systemu aerodynamicznego z wykorzystaniem systemu neurorozmytego, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 86–91, 6/2014, DOI: 10.14313/PAR_208/86.
 13. Wiktorowicz K., Zajdel R., O doborze reguł sterowania dla regulatora rozmytego, „Pomiary Automatyka Kontrola”, 44–46, 1/2005.
 14. Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami. Implementacja w systemie DiaSter, pod redakcją J. Korbicza i J.M. Kościelnego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.