Praktyczne aspekty zastosowania metod statystycznych w procesach systemu zarządzania

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_216/5

send Sabina Żebrowska-Łucyk Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono w zarysie obszary zastosowań metod statystycznych w procesach zarządzania, wskazując na okoliczności sprzyjające wdrażaniu tych metod w firmach oraz wypunktowano istniejące zagrożenia i trudności. Scharakteryzowano dostępne na rynku komercyjnym oprogramowanie przeznaczone do analiz statystycznych i na tym tle omówiono dwa użyteczne narzędzia informatyczne opracowane na Politechnice Warszawskiej.

Słowa kluczowe

metody statystyczne, oprogramowanie do analiz statystycznych, system zarządzania

Practical Aspects of Applications of Statistical Methods in Management System Processes

Abstract

Areas of application of statistical methods in the management processes were outlined. Circumstances that foster introduction of those methods into business practice, including external factors and availability of appropriate IT infrastructure in a company, were indicated. Existing threats and difficulties associated with quality of the process input data and skills of the involved staff were pointed out. Statistical analysis software commercially available in the market was briefly characterized covering both universal and special purpose software examples. In the light of that review, two original information technology tools developed at the Warsaw University of Technology were discussed. The developed tools are open source VBA projects working in the MS Excel environment, which can be introduced to the business practice with low cost and effort, and additionally they can be easily tailored to the requirements of the particular application by the user.

Keywords

management system, statistical analysis software, statistical methods

Bibliography

 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2011.
 2. Eckers G., Rewolucja Six Sigma – jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniały proces w zyski, MT Biznes, Warszawa 2010.
 3. Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 5. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2006.
 6. Chrapko M., CMMI – doskonalenie procesów w organizacji. PWN, Warszawa 2010.
 7. PKN-ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000.
 8. PN-ISO 10576-1:2006P Metody statystyczne. Wytyczne oceny zgodności z określonymi wymaganiami. Część 1: Zasady ogólne.
 9. ISO/TS 16949:2009 Quality System Requirements QS-9000.
 10. Ramos A.W., Statistical process control on the paper machine. TAPPSA Journal, 2006.
 11. Wise S., Fair D., New approaches to SPC: implementing control charts appears easy, but appearances can be deceiving. Quality, November 1, 2001.
 12. Amasaka K., Osaki S., The promotion of the new statistical quality control internal education at Toyota Motor: A proposal of ‘science statistical quality control’ for improving the principle of total quality management. European Journal of Engineering Education, Vol. No 3, 24, 259–276, 1999.
 13. Chihiro Hirotsu, Statistical training of researchers in total quality management: The Japanese experience, [in:] Batanero C. (ed.), “Training researchers in the use of statistics”, 53–63, 2001.
 14. PN-ISO-7870-2006P: Karty kontrolne – Ogólne wytyczne i prowadzenie.
 15. Szulczyk R., Opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi do monitorowania przebiegu procesów z wykorzystaniem pakietu Microsoft Excel. Praca dyplomowa inżynierska pod kierunkiem S. Żebrowskiej-Łucyk, Politechnika Warszawska, 2012.
 16. Markowski A., Projekt monitorowania procesów kontroli statystycznej odbiorczej przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych z makroinstrukcjami. Praca dyplomowa inżynierska pod kierunkiem S. Żebrowskiej-Łucyk, Politechnika Warszawska, 2012.
 17. PN-ISO-2859-1:2003P Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowalnej jakości (AQL) stosowanej do kontroli partii za partią.
 18. ISO 3951-1:2005 Sampling procedures for inspection by variables – Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for single quality characteristic and single AQL.
 19. ISO 3951-2:2006 Sampling procedures for inspection by variables – Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-bylot inspection of independent quality characteristics.