Pomiar objętościowego natężenia przepływu mleka

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_217/31

Igor Piotr Kurytnik *, send Marcin Tomasik **, Stanisław Lis ** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Zakład Inżynierii Procesów i Jakości ** Uniwersytet Rolniczy, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę porównawczą pomiaru poziomu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego, jako wymierną informację o chwilowym objętościowym natężeniu wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem trzech różnych czujników poziomu cieczy. Opracowano prototypy dwóch wersji rezystancyjnych układów pomiaru poziomu cieczy, których działanie porównano z czujnikiem Sensortechnic – CLC100. Wybrana metoda pomiarowa może być stosowana w bioinżynierii zwierząt; pozwoli dodatkowo na pomiar przewodności elektrycznej mleka. Ta wielkość fizyczna pozwala wykryć przypadki kliniczne u poszczególnych zwierząt w stadzie. Na podstawie informacji o poziomie mleka w kolektorze, w bloku funkcyjnym zaprogramowanym w sterowniku logicznym, obliczane jest chwilowe objętościowe natężenie wypływu mleka z ćwiartki gruczołu mlekowego krowy. Precyzyjny pomiar tej wielkości umożliwia sterowanie parametrami doju maszynowego krów, dopasowanymi do każdego strzyka wymienia krowy, z uwzględnieniem cech osobniczych w zakresie oddawania mleka.

Słowa kluczowe

aparat udojowy, czujnik poziomu, przepływ cieczy

The measurement of volumetric flow rate milk

Abstract

The peper presents a comparative analysis measuring the level of milk in the column autonomous milking cluster, as tangible information about the momentary volume flow of milk outflow from a teat of a cow. Laboratory tests were carried out for the three liquid level sensors. Prototypes of two versions of the resistive circuits liquid level developed, whose function was compared with a sensor sensortechnic – CLC100. The chosen method of measurement is related to the bioengineering of animals, will also allow for the measurement of electrical conductivity of milk. This physical quantity enables to detect the clinical cases in individual animals in the herd. On the basis of information on the level of milk in a collector, function block programmed logic controller, the instantaneous volumetric flow of milk from the udder quarters of a cow is calculated. Precise measurement of this quantity allows one to control the parameters of machine milking cows, matched to each teat of the cow, taking into account ontogenetic differences in the putting milk.

Keywords

level sensor, liquid flow, milking cluster

Bibliography

 1. Ambord S., Bruckmaier R.M., Milk flow-dependent vacuum loss in high-line milking systems: Effects on milking characteristics and teat tissue condition, “Journal of Dairy Science”, Vol. 93, 8/2010, 3588–3594, DOI: 10.3168/ jds.2010-3059.
 2. Ipema A.H., Hogewerf P.H., Quarter-controlled milking in dairy cows, “Computers and Electronics in Agriculture”, Vol. 62, 1/2008, 59–66, DOI: 10.1016/j.compag.2007.09.007.
 3. Juszka H., Lis S., Tomasik M., Koncepcja dwukomorowego kolektora autonomicznego aparatu udojowego, „Inżynieria Rolnicza”, R. 15, Nr 8(133)/2011, 161–165.
 4. Juszka H., Lis S., Tomasik M., Validation of a model of the negative pressure set value signal formation in the cow machine milking, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 56, No. 2/2011, 68–71.
 5. Kurytnik I.P., Lis S., Dróżdż T., Telega A., Metoda szybkiego prototypowania w opracowaniu algorytmu sterowania instalacją solarną, „Pomiary Automatyka Kontrola”, R. 60, Nr 5/2014, 325–328.
 6. Lis S., Juszka H., Tomasik M., Modelowanie przepływu mleka w kolumnie kolektora autonomicznego aparatu udojowego dla krów, „Inżynieria Rolnicza”, R. 16, Nr 2(136)/2012, 169–178.
 7. Ordolff D., Introduction of electronics into milking technology, “Computers and Electronics in Agriculture”, Vol. 30, 1-3/2001, 125–149.
 8. Rasmussen M.D., Influence of switch level of automatic cluster removers on milking performance and udder health, “Journal of Dairy Research”, Vol. 60, 3/1993, 287–297, DOI: 10.1017/S0022029900027631.
 9. Rossing W., Hogewerf P.H., State of the art of automatic milking systems, “Computers and Electronics in Agriculture”, 17/1997, 1–17.
 10. Tomasik M., Juszka H., Lis S., Analiza porównawcza metod pomiaru przepływu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego, „Inżynieria Rolnicza”, R. 16, Nr 2(136)/2012, 335–344.
 11. Zaninelli M., Tangorra F.M., Development and testing of a “free-flow” conductimetric milk meter, “Computers and Electronics in Agriculture”, Vol. 57, 2/2007, 166–176, DOI: 10.1016/j.compag.2007.03.004.