Obciążenie wstępne łożysk tocznych kulkowych zwykłych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_222/47

send Zbigniew Kusznierewicz Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Download Article

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się wprowadzanie do typowych konstrukcji łożyskowań tocznych wstępnego obciążenia w celu podniesienia trwałości łożysk tocznych. W artykule przedstawiono wpływ napięcia wstępnego łożysk oraz występującego obciążenia poprzecznego i wzdłużnego na trwałość i opory ruchu łożyskowań na łożyskach tocznych kulkowych zwykłych. W wyniku analizy potwierdzonej badaniami okazało się, że można dobrać obciążenie wstępne oraz dobrać odpowiedni luz poprzeczny w łożysku kulkowym zwykłym tak, że trwałość łożyska ulegnie zwiększeniu jak i zmniejszeniu ulegną opory ruchu ułożyskowania. Opracowana metoda pomiaru momentu oporów ruchu w łożyskach tocznych, nazwana „metodą wybiegu”, wykazała przydatność dając konkretne wyniki w postaci nieznanych dotąd informacji na temat zmniejszania się momentu oporów ruchu dla łożysk z powiększonym luzem poprzecznym w zakresie pracy pod kątem obciążenia mniejszym od kąta działania łożyska. Pokazano jak poszczególne kulki w łożysku są obciążone w zakresie od obciążenia poprzecznego do wzdłużnego oraz co się dzieje z sumą sił oddziaływania kulek na bieżnie przy określonej sile zewnętrznej obciążającej łożysko.

Słowa kluczowe

kąt działania łożyska, luz poprzeczny w łożysku, moment tarcia, obciążenie wstępne, łożysko toczne kulkowe zwykłe

Preload of Standard Ball Bearings

Abstract

In order to extend life of roller bearings, a preload has been recently introduced to typical designs of roller bearings. The paper presents influence of the bearing preload as well as the existing radial and axial load on the life and resistance to motion of supports by standard ball bearings. As results from the proposed analysis, proved by a respective experimental study, it turned out that it was possible to select a preload and an appropriate radial clearance of a standard ball bearing in such a way that its life would be increased, and at the same time the resistance to motion of such support would be decreased. One developed so-called “coasting method” of measuring the torquesof resistance to motion in roller bearings; it was proved to be useful and yielded specific results in a form of information, unknown so far, which concerns decreasing the torque of resistance to motion for bearings with increased radial clearance while operating under load angle smaller than the contact angle of the bearing. It is presented how particular balls in the bearing are loaded as the load direction changes from radial to axial and what happens to the sum of interaction forces between the balls and raceways at a specific external force loading the bearing.

Keywords

contact angle of bearing, friction torque, preload, radial clearance of bearing, standard ball bearing

Bibliography

  1. Katalog SKF PUB BU/P1 10000 PL, Wrzesień 2014.
  2. Katalog Maxon Motor, April 2015 edition
  3. Szucki T.: Podstawy konstruowania i obliczania łożysk kulkowych zwykłych. Prace Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, Nr 10, Warszawa 1975.
  4. Kusznierewicz Z.: Sposób określania momentu tarcia w łożyskach tocznych. Patent nr 79012 opublikowany 14.07.1975.
  5. Kusznierewicz Z.: Metoda obliczania momentu tarcia w łożyskach tocznych kulkowych zwykłych niedociążonych, „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 57, Nr 9, 2011, 1063–1066.