Wybrane zagadnienia analizy niezawodnościowej rozproszonych systemów alarmowych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_225/75

Mirosław Siergiejczyk *, send Adam Rosiński *, Waldemar Szulc ** * Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie ** Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Download Article

Streszczenie

Systemy sygnalizacji włamania i napadu wchodzą w skład elektronicznych systemów alarmowych. Są instalowane w wielu obiektach infrastruktury krytycznej państwa. Jedną z grup obiektów wymagających szczególnej ochrony są obiekty transportowe, zarówno stacjonarne jak i ruchome. Wytyczne zawarte w normie PN-EN 50131-1:2009 określają wymagania funkcjonalne. Do obowiązków producenta urządzeń i projektanta należy takie zaprojektowanie systemu alarmowego, by realizował cele, dla których został zainstalowany. Jednocześnie eksploatowany system powinien charakteryzować się wskaźnikami niezawodnościowo-eksploatacyjnymi o odpowiednich wartościach. W artykule przedstawiono rozważania z tego zakresu, przy czym szczególną uwagę zwrócono na prawdopodobieństwa przebywania systemu w wyróżnionych stanach.

Słowa kluczowe

eksploatacja, infrastruktura krytyczna, niezawodność, PN-EN 50131-1:2009, system bezpieczeństwa, system sygnalizacji włamania i napadu

Selected Issues of Reliability Analysis of Distributed Alarm Systems

Abstract

Intruder Alarm Systems are part of electronic alarm systems. They are currently installed in many important state infrastructure facilities. One such group of objects requiring special protection are transport objects, both stationary and mobile. The guidelines included in the standard PN-EN 50131-1: 2009 “Alarm systems – Intruder alarm systems – System requirements” define the functional requirements. As far as the device manufacturer and designer are concerned, the alarm system should be designed to meet the objectives for which it was installed. At the same time the exploited system should have appropriate values of reliability and operational indicators. This article is a review of the distributed alarm systems, with particular attention paid to the probability of staying in particular states.

Keywords

critical infrastructure, exploitation, intrusion and hold-up systems, PN-EN 50131-1:2009, reliability, security systems

Bibliography

 1. Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji, cz. II Podstawy niezawodności eksploatacyjnej. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
 2. Burdzik R., Konieczny Ł., Research on structure, propagation and exposure to general vibration in passenger car for different damping parameters. “Journal of Vibroengineering”, Vol. 15, Iss. 4, 2013, 1680–1688.
 3. Dyduch J., Paś J., Rosiński A., Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
 4. Kierzkowski A., Kisiel T., Airport security screeners reliability analysis. [in:] “Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management IEEM 2015”, Singapore 2015, 1158–1163, DOI: 10.1109/IEEM.2015.7385830.
 5. Łubkowski P, Laskowski D., Selected issues of reliable identification of object in transport systems using video monitoring services. [in:] „Communication in Computer and Information Science”, editor: J. Mikulski, Springer, 2015, Vol. 471, 59–68, DOI: 10.1007/978-3-662-45317-9_7.
 6. Paś J., Siergiejczyk M., Interference impact on the electronic safety system with a parallel structure. “Diagnostyka”, Vol. 17, No. 1, 2016, 49–55.
 7. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom 2015.
 8. PN-EN 50131-1:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe.
 9. Rosiński A., Metoda wyboru strategii eksploatacji w transportowych systemach nadzoru. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.
 10. Rosiński A., Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 11. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej. Załącznik 1: Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej, Warszawa 2013.
 12. Siergiejczyk M., Krzykowska K., Rosiński A., Reliability assessment of integrated airport surface surveillance system. [in:] „Proceedings of the Tenth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX”, „Advances in intelligent systems and computing”, Vol. 365. Springer 2015, 435–443, DOI: 10.1007/978-3-319-19216-1_41.
 13. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A., Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference. “IET Intelligent Transport Systems”, Vol. 10, Iss. 9, 2016, 587–593, DOI: 10.1049/iet-its.2015.0183.
 14. Siergiejczyk M., Rosiński A., Reliability analysis of electronic protection systems using optical links. [in:] Zamojski W., Kacprzyk J., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (eds), „Dependable Computer Systems”, „Advances in intelligent and soft computing”, Vol. 97. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, DOI: 10.1007/978-3-642-21393-9_15.
 15. Siergiejczyk M., Rosiński A., Krzykowska K., Reliability assessment of supporting satellite system EGNOS. [in:] Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (eds), “New results in dependability and computer systems”, „Advances in intelligent and soft computing”, Vol. 224. Springer, 2013, 353–364, DOI: 10.1007/978-3-319-00945-2_32.
 16. Skorupski J., Uchroński P., A fuzzy reasoning system for evaluating the effciency of cabin luggage screening at airports. “Transportation Research Part C – Emerging Technologies”, Vol. 54, 2015, 157–175, DOI: 10.1016/j.trc.2015.03.017.
 17. Stawowy M., Dziula P., Comparison of uncertainty multilayer models of impact of teleinformation devices reliability on information quality. [in:] “Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015”, Podofillini L., Sudret B., Stojadinovic B., Zio E., Kröger W. (eds), CRC Press/Balkema, 2015, 2685–2691, DOI: 10.1201/b19094-351.
 18. Szulc W., Rosiński A., Systemy sygnalizacji włamania. Część 1 – Konfiguracje central alarmowych. Zabezpieczenia, Nr 2(66)/2009, wyd. AAT, Warszawa 2009.
 19. Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z elektroniki cyfrowej dla informatyków (część II – cyfrowa). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012.
 20. Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (część I – analogowa). Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2012.
 21. Szulc W., Struktura niezawodnościowo-eksploatacyjna elektronicznego systemu bezpieczeństwa. „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 19, Nr 1, 2015, 65-70, DOI: 10.14313/PAR_215/65.
 22. Wiśnios M., Dąbrowski T., Bednarek M., Metoda zwiększania poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez system biometrycznej kontroli dostępu. „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 91, Nr 10, 2015, 229–232.