Możliwości praktycznego wprowadzania robotów współpracujących w różnych technologiach wytwórczych realizowanych w środowisku przemysłowym

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_227/59

send Zbigniew Pilat , Wojciech Klimasara , Marek Pachuta , Marcin Słowikowski , Michał Smater , Jacek Zieliński Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Download Article

Streszczenie

Chociaż pojęcie robotów współpracujących zostało wprowadzone ponad 20 lat temu, to dopiero w ostatnim czasie przeżywa ono prawdziwy rozkwit. Dzieje się tak głównie za sprawą wprowadzenia lekkich robotów o niewielkim udźwigu, które są wyposażone w funkcje zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki temu urządzenia te mogą w bezpieczny sposób współpracować z człowiekiem we wspólnej przestrzeni roboczej. Tak też są reklamowane przez producentów, którzy wieszczą nową erę robotyzacji. Potwierdzają to liczne udane wdrożenia. Aplikacje te jednak koncentrują się na operacjach przemieszczania detali (material handling). Tymczasem statystycznie tego rodzaju wdrożenia stanowią połowę zastosowań robotów przemysłowych. W artykule wskazano na inne obszary technologiczne i przedyskutowano możliwości i bariery zastosowania w nich robotów współpracujących.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo w instalacjach zrobotyzowanych, komunikacja robot-człowiek, roboty współpracujące

Possibilities of practical introduction of colaborative robots in various manufacturing technologies implemented in an industrial environment

Abstract

Although the concept of cooperating robots was introduced more than 20 years ago, it has only recently been experiencing a boom. This is mainly due to the introduction of lightweight robots with a small capacity, which are equipped with security features in accordance with applicable standards. As a result, these devices can safely work with a man in the shared workspace. So they are also advertised by producers who prophesy a new era of robotization. This is confirmed by numerous successful implementations. These applications, however, focus on the parts handling. Statistically, this type of deployment represent half of use of industrial robots. In the article other technological areas are pointed and possibilities and barriers of using cooperating robots in them were discussed.

Keywords

collaborative robots, human-robot communication, safety in the robotized instalations

Bibliography

 1. Springer Handbook of Robotics, Editors: Siciliano B., Khatib O., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
 2. Engelberger J.F., Robotics in Service, Cambridge, MA, MIT Press, 1989.
 3. ISO 8373-2012 Robots and robotic devices – vocabulary.
 4. US patent 5,952,796 COBOTS.
 5. Colgate J. E., Wannasuphoprasit W., Peshkin M., Cobots: Robots for Collaboration with Human Operators, Proceedings of the International Mechanical Engineering Congress and Exhibition, Atlanta, GA, DSC-Vol. 58, Nov. 17–22, 1996, 433–439.
 6. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn (Dyrektywa maszynowa MD, z ang. Machinery Directive).
 7. Peshkin M., Colgate J.E.: Cobots, “Industrial Robot”, Vol. 26, No. 5, 1999, 335–341, DOI: 10.1108/01439919910283722.
 8. Colgate J.E., Peshkin M., Klostermeyer S.H., Intelligent Assist Devices in Industrial Applications: A Review. Intelligent Robots and Systems (IROS) 2003, DOI: 10.1109/IROS.2003.1249248.
 9. IAD Applications – Stanley Assembly Technologies Inc. [www.stanleyengineeredfastening.com/brands/stanley-assembly-technologies/solutions/material-handling/iad-applications].
 10. BG/BGIA risk assessment recommendations according to machinery directive. Design of workplaces with collaborative robots. BGIA, Edition October 2009, revised February 2011.
 11. ISO 10218-1:2011, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 1: Robots.
 12. ISO 10218-2:2011, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 2: Robot systems and integration.
 13. ISO/TS 15066:2016(E) Robots and robotic devices – Collaborative robots.
 14. Strona komitetu technicznego ISO/TC 299 Robotics – [www.iso.org/committee/5915511/x/catalogue].
 15. World Robotics 2014 Industrial Robots, published by the IFR Statistical Department, hosted by VDMA Robotics + Automation, Germany 2014, 16.
 16. Strona internetowa firmy Universal Robots – [www.universal-robots.com/pl/].
 17. Strona internetowa firmy ABB - robot YuMi – IRB 14000 [new.abb.com/products/robotics/pl/roboty-przemyslowe/yumi].
 18. [www.kuka.com/pl-pl/produkty-i-usługi/systemy-robotów/roboty-przemysłowe/lbr-iiwa] – KUKA/roboty LBR iiwa.
 19. [www.fanuc.eu/pl/pl/roboty/robot-strona-filtrowania/roboty-współpracujące] – Fanuc – roboty współpracujące.
 20. Rethink Robotics – [www.rethinkrobotics.com].
 21. Innowacyjne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze roboczym, [www.safe-collab-rob.piap.pl].