Komunikacja emulatora pracy robotów przemysłowych z oprogramowaniem do symulacji układów automatyki

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_232/23

Andrzej Burghardt , Dariusz Szybicki , send Paulina Pietruś Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań do programowania i symulacji pracy robotów przemysłowych. Zaprezentowano informacje dotyczące sterowników PLC, sposobów ich programowania oraz standardu komunikacyjnego OPC. Zbudowano strukturę komunikacji między oprogramowaniem RobotStudio a narzędziem służącym do symulacji układów automatyki – Automation Studio. Przeprowadzono symulację działania oraz testy zaprojektowanego oprogramowania dla przykładowego stanowiska zrobotyzowanego. Połączono wirtualny kontroler robota przemysłowego ze sterownikiem PLC, dla którego program napisano w Automation Studio.

Słowa kluczowe

komunikacja, manipulator przemysłowy, standard komunikacji OPC, stanowisko zrobotyzowane, sterownik PLC

Communication of Industrial Robot Emulator with Software for Simulation of Automation Systems

Abstract

The article presents an overview of existing solutions for programming and simulating the work of industrial robots. Information on PLCs, their programming methods and the OPC communication standard has been presented. A communication structure between the RobotStudio software and a tool for simulation of automation systems – Automation Studio was built. Simulated operation and tests of designed software for an exemplary robotic station were carried out. The virtual controller of the industrial robot was connected to the PLC for which the program was written in Automation Studio.

Keywords

communication, industrial manipulator, OPC communication standard, PLC controller, robotic station

Bibliography

  1. Badurek J., Systemy ERP dla wytwórczości nowej generacji. „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, Nr 2, 2014, 79–90.
  2. Burghardt A., Kurc K., Szybicki D., Robotic automation of the turbo-propeller engine blade grinding process. “Applied Mechanics & Materials”, Vol. 817, 2016, 206–213, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.817.206.
  3. Kaczmarek W., Panasiuk J., Gospodarczyk K., Wykorzystanie robota przemysłowego do symulacji ruchu obiektu w badaniu optoelektronicznych głowic śledzących. „Mechanik”, R. 86, Nr 7CD, 2013, 287–296.
  4. Kwaśniewski J., Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo btc, Legionowo 2008.
  5. Szulewski P., Wykorzystanie technologii OPC do udostępniania danych pomiarowych z procesu i obrabiarki. „Mechanik”, R. 88, Nr 8-9CD2, 2015, 614–622, DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.474.
  6. Tomczyk A., Wykorzystanie architektury klient-server w systemach monitorowania stanu środowiska, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, Nr 48, 2010, 133–136.
  7. [www.asimo.pl/teoria/OPC.php].
  8. Szulewski P., Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0. „Mechanik”, R. 89, Nr 7, 2016, 574–578, DOI: 10.17814/mechanik.2016.7.221.
  9. Wittbrodt P., Łapuńka I., Przemysł 4.0 – Wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Nr 2, 793–799.
  10. [https://eia.pg.edu.pl/documents/1113028/0/PSI%20OPC%20%28OLE%20for%20Process%20Control%29%20Zastosowania_Wyklad.pdf] pobrano 07.06.2018 r.