Budowa struktury komunikacji: programowanie robotów off-line – MATLAB

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_234/31

Magdalena Muszyńska , Dariusz Szybicki , send Paulina Pietruś Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki

Download Article

Streszczenie

Projektując i budując fabryki zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 powszechne jest stosowanie systemów zrobotyzowanych. Wówczas istotne jest monitorowanie oraz analiza parametrów pracy tych systemów, co umożliwia zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa pracy, wydajniejsze zarządzanie produkcją. W systemach zrobotyzowanych wymiana danych między urządzeniami odbywa się za pomocą standardów komunikacyjnych, np.: Profibus, DeviceNet, RS-485, OPC. W ramach pracy zaprezentowano własne rozwiązanie na bazie standardu OPC do wymiany danych między systemem zrobotyzowanym a środowiskiem MATLAB. Zaprezentowano aplikację wykorzystującą GUI, gromadzącą i przetwarzającą dane procesowe ze zrobotyzowanego stanowiska wyposażonego w manipulatory firmy ABB.

Słowa kluczowe

MATLAB/Simulink, serwer OPC, stanowisko zrobotyzowane

Construction of Communication Structure: Programming Software for Off-line Robots – MATLAB

Abstract

When designing and building factories in accordance with the idea of Industry 4.0, it is common to use robotic systems. Using such systems, it is important to monitor and analyze the operating parameters of these systems. In that it is possible to increase the efficiency, work safety, more efficient production management. For this type of systems, data exchange between devices are done using communication standards, e.g.: Profibus, DeviceNet, RS-485, OPC. Within the work, we presented our own solution using the OPC standard to exchange data between a robotic system and the MATLAB environment. An application using the GUI was presented, collecting and processing process data from a robotic station equipped with ABB manipulators.

Keywords

MATLAB/Simulink, robotic position, server OPC

Bibliography

 1. Badurek J., System ERP dla wytwórczości nowej generacji. „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, Nr 2, 2014, 79–90.
 2. Burghardt A., Kurc K., Szybicki D., Robotic automation of the turbo-propeller engine blade grinding process. “Applied Mechanics & Materials”, Vol. 817, 2016, 206–213, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.817.206.
 3. Burghardt A., Szybicki D., Pietruś P., Zastosowanie architektury klient–serwer oraz protokołów TCP/IP do sterowania i monitorowania pracy manipulatorów przemysłowych. „Modelowanie Inżynierskie”, Vol. 36, Nr 67, 2018, 16–22.
 4. Giergiel J., Giergiel M., Kurc K., Sieci komputerowe i bazy danych – Wykłady i laboratoria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 5. Iori M., Martello S., Monaci M., Metaheuristic algorithms for the strip packing problem. [in:] Optimization and industry: new frontiers. Springer US, 2003. 159–179, DOI: 10.1007/978-1-4613-0233-9_7.
 6. Szulewski P., Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0. „Mechanik”, Nr 7, 2016, 574–578, DOI: 10.17814/mechanik.2016.7.221.
 7. Wittbrodt P., Łapuńka I., Przemysł 4.0 – Wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, 2017, 793–799.
 8. Szulewski P., Urządzenia automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0. „Mechanik”, R. 89, Nr 8–9, 2016, 926–933, DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.329.
 9. Tjahjono B., Esplugues C., Ares E., Pelaez G., What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? “Procedia Manufacturing”, Vol. 13, 2017, 1175–1182, DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.191.
 10. Płatek R., MATLAB i Simulink w automatyce przemysłowej. „Automatyka”, R. 1, Nr 3, 2015, 126–128.
 11. Schwarz M.H.; Boercsoek J., Advances of OPC Client Server Architectures for Maintenance Strategies: a Research and Development Area not only for Industries. WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 3, No. 3, 2008, 195–207.
 12. Pendli P.K., Gorbatchev V., Schwarz M.H., Börcsök J., OPC and its Strategies for Redundancy. International Control Conference (ICC 2006-Control 2006).
 13. Aguado J.V., Borzacchiello D., Ghnatios C., Lebel F., Upadhyay R., Binetruy C., Chinesta F., A Simulation App based on reduced order modeling for manufacturing optimization of composite outlet guide vanes. Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, 4(1), 2017, DOI: 10.1186/s40323-017-0087-y.