Zastosowanie komputerowych metod analizy obrazu do pomiaru wegetacji jęczmienia

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_241/73

send Mariusz R. Rząsa *, Mateusz Wiecha *, Ewelina Szczuka **, Anna Radaczyńska ** * Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki ** Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach

Download Article

Streszczenie

Obecnie postęp w rolnictwie sprowadza się do obniżenia kosztów produkcji roślinnej. Jednym z rozwiązań jest rolnictwo precyzyjne, które pozwala na oszczędności w nawożeniu, opryskach oraz nawadnianiu. Rolnictwo precyzyjne głównie opiera się na metodach pomiaru wegetacji i warunków geologicznych. W tym celu wykorzystuje się technikę lotniczą oraz bardzo popularne drony do mapowania pól. Na tej podstawie określa się obszary wymagające pielęgnacji. Zastosowanie technik komputerowych usprawnia proces mapowania oraz określenia współczynników wegetacji. W niniejszej pracy przedstawiono komputerową metodę mapowania areału rolnego połączoną z analizą obrazu i wyznaczaniem współczynników wegetacji.

Słowa kluczowe

komputerowa analiza obrazu, mapowanie pól, współczynnik wegetacji

Application of Computer Image Analysis for Measurement of Barley Vegetation

Abstract

Progress in agriculture comes down to lowering the costs of plant production. One solution is precision farming, which saves on fertilisation, spraying and irrigation. Precision farming is mainly based on methods for measurement of coefficient of vegetation and geological conditions. For this purpose, aerial technology is used and nowadays drones are very often utilized to fields mapping. For this purpose, aerial technology is used and nowadays drones are very often used to mapping fields. On this basis, areas that require agricultural treatment are identified. The use of computer techniques improves the mapping process and the determination of vegetation coefficients. This paper presents a computer-based method for mapping of agricultural surface combined with image analysis and calculation of vegetation coefficients.

Keywords

computer image analysis, field mapping, vegetation coefficient

Bibliography

  1. Roszkowska-Mądra B., Koncepcja i znaczenie obszarów rolniczych o wysokich walorach przyrodniczych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego”, tom 18 (XXXIII), zeszyt 4, 2018, 417–425, DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.130.
  2. Dominik A., System rolnictwa precyzyjnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brniowie, Radom 2010.
  3. Barner B., Chjnacki J., Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3/2016.
  4. Wojtowicz A., Wojtowicz M., Piekarczyk J., Zastosowanie teledetekcji do monitorowania i oceny produktywności plantacji rzepaku, Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, tom 26, nr 1/2005.
  5. Baczyńska A., Badania komponentów środowiska przyrodniczego na obszarach pogórniczych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, Przegląd Górniczy, Tom 76, 3/2020.
  6. Xu H., Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery, International Journal of Remote Sensing, Vol. 27, No. 14, 20 July 2006, 3025–3033.