Konstrukcja zagłuszacza komunikacji radiowej ZKR-1. Prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_243/41

send Konrad Bożek Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule zaprezentowano modułowe urządzenia zagłuszające transmisję radiową opracowane przez konsorcjum Łukasiewicz-PIAP oraz ITTI sp. z o.o. w ramach realizacji projektu: „Zagłuszanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej”. Urządzenia zapewniają w typowych warunkach eksploatacyjnych skuteczne blokowanie komunikacji radiowej (zapobieganie wycieku informacji, ochrona przez zdalną radiową detonacją ładunków wybuchowych) oraz analizę widma częstotliwości w paśmie od 25 MHz do 5,9 GHz. Przeznaczone są do wykorzystania przez profesjonalne służby państwowe, posiadają nowoczesny interfejs użytkownika oraz możliwość zdalnego sterowania. Scharakteryzowane zostały najważniejsze parametry i właściwości urządzeń oraz omówiono wyróżniające je niestandardowe tryby pracy, tj. tryb analizy widma oraz tryb zagłuszania responsywnego, który minimalizuje negatywne skutki ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne osób długotrwale przebywających w pobliżu pracujących urządzeń.

Słowa kluczowe

radio, system antydronowy, walka radioelektroniczna, zagłuszanie

Implementation of ZKR-1 Wireless Communication Jammer. Presentation of the Results of Research and Development Projects

Abstract

The article presents two modular radio transmission jamming devices developed by the consortium of Łukasiewicz-PIAP and ITTI sp. z o.o. as part of the project: „Jamming of radio transmission in selected facilities of the Border Guard”. In typical operating conditions the devices ensure effective blocking of radio communication (prevention of information leakage, protection against remote radio detonation of IED) and analysis of the frequency spectrum in the 25 MHz to 5.9 GHz band. Developed jammers are intended for use by professional state services, have a modern user interface and offer the possibility of remote control. The most important parameters and functionalities are characterized, as well as the distinguishing non-standard operating modes are discussed, i.e. the spectrum analysis mode and the responsive jamming mode, which minimizes the negative effects of user’s exposure to electromagnetic radiation in the vicinity of working devices for a long time.

Keywords

anti-drone system, counter-IED, electronic warfare, jamming, radio

Bibliography

  1. Bożek K., Zarzycki M., Kociel P., Aftyka A., Rajewski M., Hołubowicz W., Renk R., Gierszal H. Konstrukcja zagłuszarki transmisji radiowej, „Przegląd Telekomunikacyjny”, Nr 6, 2018, 479–482, DOI: 10.15199/59.2018.6.75.
  2. Grover K., Lim A., Yang Q., Jamming and anti-jamming techniques in wireless networks: a survey, “International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing”, Vol. 17, No. 4, 2014, 197–215, DOI: 10.1504/IJAHUC.2014.066419.
  3. Kearney M., Gash D., Dodson R., Accessible Styles, developers.google.com/web/fundamentals/accessibility/accessible-styles#multi-device_responsive_design, 2018.
  4. Reed J.H., Software Radio: A Modern Approach to Radio Engineering, Prentice Hall Professional.
  5. Mileusnić M., Petrović P., Pavić B., Marinković-Nedelicki V., Glišović J., Lebl A., Marjanović I., The Radio Jammer Against Remote Controlled Improvised Explosive Devices, 25th Telecommunications forum TELFOR 2017, Belgrad, Serbia, DOI: 10.1109/TELFOR.2017.8249309.
  6. Wilgucki K., Urban R., Baranowski G., Grądzki P., Skarżyński P., Automated Protection System Against RCIED, Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler, (red.) Marek Amanowicz, Redakcja Wydawnictw WAT, 2011, 594–601.